ਕੌਮੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਦੇ ਦਿਨ

ਕੌਮੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਦੇ ਦਿਨ

ਮੁਫ਼ਤ, ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਅਗਿਆਤ ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਸਟ

ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ।

ਇਹ ਟੈਸਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਚੈੱਕ-ਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ, ਔਨਲਾਈਨ, ਅਤੇ ਅਗਿਆਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਿਸੇ ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਲਪਤ ਕਲੰਕ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕੈਲਗਰੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਇਸ ਟੈਸਟ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਕ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟੈਸਟ ਕਿਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਇਕ ਵਾਰ ਹੀ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਪੂਰੇ ਟੈਸਟ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 4 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਬੀਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ:

ਤੁਸੀਂ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਢਿੱਲੇ ਪੈਣਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ?

ਬੀਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ:

ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ?

ਬੀਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ:

ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ?

ਬੀਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ:

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਣ, ਸੁੱਤੇ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ?

ਬੀਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ:

ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ?

ਬੀਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ:

ਨਿਰਾਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ?

ਬੀਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ:

ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ?

ਬੀਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ:

ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਕੰਮੇਪਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ?

ਬੀਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ:

ਤੁਸੀਂ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ?

ਬੀਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ:

ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ?

ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਹੋਰ ਸਵਾਲ

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸਵਾਲ ਗੁਮਨਾਮ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਭਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢੋ।

ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕੀ ਹੈ?:

The minimum is 5.
The maximum is 120.

ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰਗ ਕੀ ਹੈ?:

ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਵਾਹਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ?:

4. ਤੁਹਾਨੂੰ NDSD ਟੈਸਟ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ:

5. ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ?

ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਸਟਲ ਕੋਡ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਨੁਕਤਿਆਂ ਕੀ ਹਨ?

ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਹੋਰ ਸਵਾਲ

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸਵਾਲ ਗੁਮਨਾਮ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਭਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢੋ।

ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ:

ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਕੀ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨੀ ਕੀ ਹੈ?

ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੇ ਉਦਾਸੀ ਲਈ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ:

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਉਦਾਸੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ?

ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਹੋਰ ਸਵਾਲ

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸਵਾਲ ਗੁਮਨਾਮ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਭਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢੋ।

ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਸੇਹਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਸੱਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ?

ਔਸਤਨ, ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਅਭਿਆਸ (ਤੇਜ਼ ਦੌੜਨ ਵਾਂਗ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ?

ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਸੌਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ? (ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਬਿਤਾਏ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ)

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲਾੱਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਤਣਾਅ ਦੇ ਲੱਛਣ ਸਨ, ਤਾਂ ਲਾੱਕਡਾਊਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਤਣਾਅ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹੈ ?

ਤੁਹਾਨੂੰ 0 ਤੋਂ 8 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਕ ਮਿਲੇ।

ਲੱਛਣ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਉਦਾਸੀ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਉਦਾਸੀ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੂਰੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਰੈਫਰਲ ਬਾਰੇ ਸੇਧਾਂ

ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਅਗਲੇਰੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ (ਆਈਟਮ 9) 'ਤੇ 1 ਜਾਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਅੰਕ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ

ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ

ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਹੁਣੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ

ਤਣਾਅ ਟੂਲਕਿਟ

ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ 'ਚੋਂ, ਟਿਪਸ ਅਤੇ ਟੂਲਸ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਦ ਲਈ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ।

ਡਾਊਨਲੋਡ

ਇਸ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ

ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹੋ। ਟੈਸਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Suite 1000, 105 - 12 Ave. SE. Calgary, Alberta, Canada T2G 1A1 ਟੈਲੀਫੋਨ: 833.827.4229 (ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ) calgarycounselling.com
ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ # 10809 1950 RR0001 ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੰਬਰ: 50003951